Skip links

از دیگر خدمات تاق، پلتفرم خرید، فروش و تبادل آثار هنری است که با کارشناسی اصالت اثر و ارایه شناسنامه های معتبر مخاطبین گسترده ای را به سرمایه گزاری در دنیای هنر تشویق نموده و اقتثاد پایدار از اهداف آن است.

خرید، فروش و تعامل آثار هنری

This website uses cookies to improve your web experience.

برای اطلاع از اخبار هنرمندان، نمایشگاه‌ها، رویدادها و موارد دیگر به خبرنامه ما بپیوندید.

Click
Drag